Christmas Music

O Holy Night — Dorothy Schwartz, vocalist